ХАЙГА ГАЛЕРИЯ “ШОШИН” ~ SHOSHIN HAIGA GALLERY

 ©Мая Любенова, Станка Парушева, Ина Иванова, Илияна Стоянова, Весислава Савова, Радка Миндова, Алекс Костов, Людмила Христова, Петя Атанасова, Милена Велева, Гергана Янинска, Цецка Илиева
©”Диви люляци” 2016

Новата изложба в нашата виртуална галерия представя творби, създадени по време на хайга работилницата, проведена в края на август в хайку кръг “Шошин”.
Снимките са на Мая Любенова, която също така оформи и всяка хайга във вида, в който я виждате.


©Maya Lyubenova, Stanka Parusheva, Ina Ivanova, Iliyana Stoyanova, Vessislava Savova, Radka Mindova, Alex Kostov,  Lyudmila Hristova, Petya Atanasova, MIlena Veleva, Gergana Yaninska, Tzetzka Ilieva
©”Wild Lilacs” 2016

These haiga were created during a haiga workshop in our Shoshin Haiku Circle.
The photos, as well as the final design of each haiga, are the work of Maya Lyubenova.