хайку – III

 

***
wiping his face
under the umbrella
an old man with books

бърше лицето си
под чадъра
старец с книги

R.K.Singh
Mainichi Daily News, December 9, 2010
Under the Basho. Vol.1, No.1, Autumn 2013

 

***
echoes of light
piercing the dawn colors
tremors of silence

ехо от светлини
пронизва цветовете на утрото
тишината трепти

Keith A. Simmonds, Tunapuna, Trinidad & Tobago
Mainichi Daily News, December 6, 2012

 

***
evening settles down
the moor hen on her eggs
dew upon the grass

вечер зеленоножката
притихва върху яйцата си
роса по тревата

Jane Reichhold

 

***
lifting my eyes
out of the coastal fog
osprey cry

вдигам поглед
над крайбрежната мъгла
писък на орел-рибар

Jane Reichhold

 

***
out of a spring sky
small birds float into trees
light in their wings

от пролетно небе
птичета се носят край дърветата
светлина по крилата им

Jane Reichhold

 

***
never noticed
until she wiped her tears
the missing ring

не бях забелязал
не и преди да си избърше сълзите
липсващия пръстен

vers11

 

***
morning fill my nose
sun crisp linen, warm goose down
lilacs on your breath.

аромат на утро
свежо слъnчево пране, топла перушина
дъх на люляци

Amos White

 

***
starry night
a sparrow in the tree
without company

звездна вечер
на дървото врабче
без компания

Vibeke Laier

 

***
in light of
wild violets…
nightcap

в светлината
на дивите теменужки…
нощна шапчица

Stella Pierides

 

***
dawn chorus
the night shift spills out
into the street

утринен хор
нощната смяна се изсипва
на улицата

Stella Pierides

 

***
Good company
all along the road
the full moon so bright

Добра компания
по целия път
пълната луна толкова ярка

Kirill Giraudon, Brittany

 

***
he knows me
by my maiden name—
October roses

той ме знае
с моминското ми име –
октомврийски рози

Kathe L. Palka
Modern Haiku, 2011; Carving Darkness; Red Moon Anthology 2011

 

***
lighting butter lamps
your death anniversary
what else can I do?

паля свещ след свещ
на годишнината от смъртта ти

какво друго да правя?

Sonam Chhoki
Frogpond Volume 33 Number 3, Fall 2010, Per Diem Archive: J. Galmitz and P. Pfleuger, Jr. 2011, Trends

 


Translations from English to Bulgarian: Maya Lyubenova, Tzetzka Ilieva, Vessislava Savova

3 thoughts on “хайку – III

  1. Pingback: ‘in light of’ and dawn chorus’ translated into Bulgarian | Stella Pierides

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s