BULGARIAN HAIKU UNIONJuly 4, 2022

SIXTH INTERNATIONAL HAIKU CONTEST “CHERRY BLOSSOM”
INTERNATIONAL SECTION, AWARDS

We have the pleasure to announce the awards from the Sixth International Haiku Contest „Cherry Blossom”, organized by Bulgarian Haiku Union in Sofia, Bulgaria.
Thank you for your participation and congratulations to all winners!

***

FIRST PLACE
Silva Trstenjak, Croatia

the postman’s bag
on its bottom undelivered
cherry petals

чантата на пощальона
на дъното ѝ недоставени
вишневи цветчета

***

SECOND PLACE
Jackie Chou, USA

the path of life
painted by a girl god
cherry blossoms

пътят на живота
нарисуван от момиче богиня
вишневи пъпки

***

THIRD PLACE
Mona Iordan, Romania

cherry petals
no one to turn over
the hourglass

вишневи цветчета
няма кой да обърне
пясъчния часовник

***

HONORABLE MENTIONS

*

Jackie Chou, USA

dabs of pink paint
for cherry blossoms…
cat’s paw prints

пръски розова боя
за вишневи цветчета…
отпечатъци от котешки лапи

*

Agnes Eva Savich, USA

a cherry blossom
soft against my lips
walking alone

вишнев цвят
мек на устните ми
да се разходиш сам

*

Ramesh Anand, India

cherry blossoms deepening your breath in mine

вишневи цветчета потъва дъхът ти в моя

________________

Judges: Antoaneta Nikolova, Tzetzka Ilieva and Vessislava Savova

Coordinator: Venelina Petkova


March 25, 2022

INVITATION FOR A HAIKU CONTEST

Sixth International Haiku Contest „Cherry Blossom”

Dear haiku friends,

Bulgarian Haiku Union kindly invites you to take part with your haiku in the Sixth International Haiku Contest „Cherry Blossom”. The Contest is part of the Spring Days of Japanese Culture in Bulgaria.

Тheme: Cherry blossom

Please, send your submissions – up to 3 unpublished haiku together with your name, email and postal address in the body of the e-mail to: sakurahaiku_contest@abv.bg
Submissions including attached files will not be taken under consideration.

Official language of the International section: English

Deadline: 25th of April 2022

Judges of the International section: Antoaneta Nikolova, Vessislava Savova, and Tzetzka Ilieva.

Coordinator: Venelina Petkova

The awarded works will be published by the end of May 2022 on the pages for contest results in LiterNet, Cultural News: http://kulturni-novini.info/ as well as on the official Facebook page of Bulgarian haiku Union and friends.

Looking forward to your submissions!
Шести международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”

Уважаеми хайку поети,

Български хайку съюз има удоволствието да Ви покани да се включите с Ваши стихове в Шестия международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”. Конкурсът е част от Пролетните дни на японската култура в България, организирани от клуб “Приятели на Япония”.

Регламент:

· Тема на конкурса: Вишнев цвят

· Изпращайте Вашите предложения – до 3 броя непубликувани хайку, придружени от Вашите имена, телефон, имейл и пощенски адрес на следния електронен адрес: sakurahaiku_contest@abv.bg

· Всички хайку заедно с личните данни на автора трябва да бъдат поместени в самото писмо. Няма да бъдат разглеждани участия с прикачени файлове.

· Краен срок за участие: 25 април 2022 г.

· Жури на българската секция: Елисавета Шапкарева, Зорница Харизанова, Людмила Христова

· Координатор: Венелина Петкова

· Резултатите от българската секция ще бъдат обявени в раздел „Конкурсни резултати” – „Културни новини”, на специализирания портал LiterNet, както и на страницата на Български хайку съюз и приятели във фейсбук.

Очакваме Вашите предложения!
June 2, 2021

Dear haiku friends,

We have the pleasure to announce the awards from the Fifth International Haiku Contest „Cherry Blossom”, organized by Bulgarian Haiku Union in Sofia, Bulgaria.

***

FIRST PLACE

inside the petals
the call of the mountains…
spring wind

вътре в цветчетата
зовът на планините…
пролетен вятър

Carmela Marino, Roma, Italy

***

SECOND PLACE

social distancing…
I get closer
to the cherry blossoms

социална дистанция…
все повече се приближавам
до вишневите цветчета

Hifsa Ashraf, Rawalpindi, Pakistan

***

THIRD PLACE

shaking off petals
cat enters the window
from a cherry bough

изтръсквайки цветчетата
котката влиза в прозореца
от вишневия клон

D. V. Rozic, Ivanic-Grad, Croatia

***

HONORABLE MENTIONS

*

letting go
of what’s not mine…
windblown petals

пускам на свобода
това което не е мое…
разпилени от вятъра цветчета

Lucky Triana, Malang, East Java, Indonesia

*

by a red mailbox
weeping cherry tree
sends off its petals

до червената пощенска кутия
плачещо вишнево дърво
изпраща цветчетата си

Emiko Miyashita, Tokyo, Japan

*

one by one
filling with evening sun
first cherry blossoms

едно по едно
запълват се от вечерното слънце
първите вишневи пъпки

Kerstin Park, Sweden

*

cherry blossoms
in my sake
in my hair

вишневи цветчета
в сакето ми
в косата ми

Roberta Beach Jacobson, USA

*

whisper of the wind –
cherry blossom’s quick brush
on my lips

шепотът на вятъра
бърза четка от вишнев цвят
на устните ми

Nicole Pottier, France

*

as it goes with
the wind this cherry petal —
so shall I

както си отива с
вятъра това вишнево цветче –
така ще си отида и аз

Teji Sethi, Bangalore, India

*

at the bottom
of a wishing well
cherry blossoms

на дъното
на кладенеца на желанията
вишневи цветчета

Ed Bremson, USA

*

cherry blossoms
counting the friends
I have lost to covid

вишневи цветчета
броя приятелите
които загубих от ковид

Willie R. Bongcaron, Philippines

*

yin yang:
a blizzard of snowflakes
and petals

ин и ян:
вихрушка от снежинки
и цветчета

Michael Dudley, Canada

*

Petals quietly falling
from the old cherry tree.
April hourglass.

Цветчета тихо падащи
от старото вишнево дърво.
Априлски пясъчен часовник.

Levko Dovgan, Ukraine

*

all the things
I never got to say…
cherry blossom

всичките неща
които никога не посмях да кажа…
вишнев цвят

Florin C. Ciobica, Romania

Judges for the Fifth International Haiku Contest “Cherry Blossom”: Antoaneta Nikolova, Vessislava Savova, and Tzetzka Ilieva
Coordinator: Venelina Petkova
The results for the Bulgarian section can be found here.

Thank you for your participation in this contest, dedicated to the beauty of the Japanese sakura!


March 18, 2021

Fifth International Haiku Contest „Cherry Blossom”
Deadline: 5th of April 2021

Bulgarian Haiku Union kindly invites you to take part with your haiku in The Fifth International Haiku Contest „Cherry Blossom”. All awarded haiku poems will be presented during the spring festival HANAMI in South Park, Sofia.
Тheme: Cherry blossom
Please, send your submissions – up to 3 unpublished haiku together with your name, email and postal address in the body of the e-mail to: haiku_union@abv.bg
Submissions including attached files will not be taken under consideration.
Official language of the International section: English
Deadline: 5th of April 2021
Judges of the International section: Vessislava Savova, Tzetzka Ilieva and Antoaneta Nikolova.
Coordinator: Venelina Petkova
The awarded works will be published in May 2021 on the pages for contest results in LiterNet, Cultural News: http://kulturni-novini.info/ as well as on the official Facebook page of Bulgarian haiku Union and friends.
Looking forward to your submissions!


Български хайку съюз има удоволствието да Ви покани да се включите с Ваши стихове в Петия международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”.
Наградените и отличени творби ще бъдат представени на пролетния фестивал „Ханами”, посветен на красотата на цъфналите сакури в Южния парк, София.
Тема на конкурса: Вишнев цвят
Изпращайте Вашите предложения – до 3 броя непубликувани хайку, придружени от имената на автора, телефон, имейл за контакт и пощенски адрес на следния електронен адрес: haiku_union@abv.bg
Всички хайку заедно с личните данни на автора трябва да бъдат поместени в самото писмо. Няма да бъдат разглеждани участия с прикачени файлове.
Краен срок за участие: 5 април 2021 г.
Жури на българската секция: Елисавета Шапкарева, Зорница Харизанова,  Илиана Илиева
Координатор: Венелина Петкова
Резултатите от българската секция ще бъдат обявени в раздел „Конкурсни резултати” – „Културни новини”, на специализирания портал LiterNet, както и на страницата на Български хайку съюз и приятели във фейсбук.
Очакваме Вашите предложения!