SECOND ANNUAL MAYA LYUBENOVA HAIKU CONTEST – THE WINNERS


English-language Section

1st place

after the fire
the sound of a falling
rain drop

Josie Lim, Australia

след пожара
звукът на падаща
дъждовна капка

Джоузи Лим, Австралия

2nd place

snowdrops
where the snowman melted
end of pandemic

Cristina Apetrei, Romania

кокичета
където снежният човек се разтопи
край на пандемията

Кристина Апетрей, Румъния

3rd place

mango blossom…
what if every day was
a red-letter day

Shloka Shankar, India

цвят на манго…
ако можеше всеки ден
да е специален ден

Шлока Шанкар, Индия

Commendations (in order of points received)

*
tossing
my only wish coin
deep snow

Neha R. Krishna, India

хвърлям монета
с последно желание
дълбок сняг

Неха Кришна, Индия

*
new me
adding two more dots
to the full stop

Vandana Parashar, India

новата аз
точката са превръща
в многоточие

Вандана Парашар, Индия

*
midwinter
a little girl at the window
draws a cherry blossom

Nikolay Grankin, Russia

зимно слънцестоене
малко момиче на прозореца
рисува вишнев цвят

Николай Гранкин, Русия

*
first buds
buying another
pregnancy test

Cristina Apetrei, Romania

първи пъпки
купувам още един
тест за бременност

Кристина Апетрей, Румъния

Jury:
Marta Chociłowska
Iliyana Stoyanova
Frank Williams

_________________________________________

Bulgarian-language Section

Първо място

летен следобед
върху празния лист
кацва калинка

Ангел Дюлгеров

summer afternoon
on the empty paper
a ladybug lands

Angel Dulgerov

Второ място

тропот на влака
баба не сваля очи
от портата

Светлан Тонев

clattering train
my grandma keeps an eye
on the gate

Svetlan Tonev

Трето място

очила върху покривката
точиците –
превърнати в цветчета

Людмила Тодорова

glasses on the tablecloth
the dots –
turned into petals

Lyudmila Todorova

Отличия

*
сляпо коте
пред клетката в приюта
спират мъж и жена

Николай Пенчев

blind kitten
in front of the shelter cage
a man and a woman stop

Nikolay Penchev

*
пред интензивното…
рисувам с мисли
бяла лястовица

Кристина Тодорова

in front of the ICU…
I draw with my thoughts
a white swallow

Kristina Todorova

*
Кошерите празни.
Баба прави
мед от глухарчета.

Бранимира Кунчева

Empty beehives.
Grandma makes
dandelion honey.

Branimira Kuncheva

*
пролетен парк
старица се усмихва
на сянката си

Явор Цанев

spring park
an old woman smiles
at her shadow

Yavor Tsanev

*
сурва весела година
изправя гръб старецът

Радка Миндова

sourva* new year
the old man straightens his back

Radka Mindova

*sourvakane – a tradition performed with a cornel stick, decorated with popcorn, dried fruits, small bagels, and threads on New Year’s Day, with good wishes for health during the year.

Жури:
Весислава Савова
Гергана Янинска
Илияна Делева

_____________________________________________________

Благодаря! Тhank you!
Пазете се! Stay safe!

Haiku translations/ Превод: Vessislava Savova & Iliyana Stoyanova
Shoshin Haiku Circle, 2021 / Хайку кръг “Шошин”, 2021г.

First Annual Maya Lyubenova Contest