Second International Haiku Contest “Cherry Blossom”

Awards – International Section

Dear haiku friends,

We have the pleasure to announce the awards from the The Second International Haiku Contest „Cherry Blossom”, organized by Bulgarian Haiku Union in Sofia, Bulgaria. Thank you for your participation in this contest, dedicated to the beauty of the Japanese sakura!

Judges: Alexandra Ivoylova, Аntoaneta Nikolova, Zornitza Harizanova and Iliana Ilieva, have adjudged the following awards in the International Section:

FIRST PRIZE

Magdalena Banaszkiewicz – Krosno Odrzańskie, Poland

spring dusk
the shadow of my cherry tree
gets back home

Магдалена Банашкиевич – Кросно Оджанске, Полша

пролетен здрач
сянката на моята вишна
се завръща у дома

*

SECOND PRIZE

Billy Antonio – Pangasinan, Philippines

cherry trees in bloom
he switches from charcoal
to watercolor

Били Антонио – Пангасинан, Филипините

разцъфтели вишни
той заменя въглена
с акварел

SECOND PRIZE

Debbie Strange – Winnipeg, Canada

rusted bucket
cherry blossoms patch
every hole

Деби Стрейндж – Уинипег, Канада

ръждясала кофа
вишневи цветчета закърпват
всяка дупка

*

THIRD PRIZE

Jan Benson – Fort Worth, USA

the flick
of sparrow’s wing
swirls of petals

Джен Бенсън – Форт Уърт, САЩ

мах
на врабчово крило
вихрушки от цветчета

THIRD PRIZE

Graham High – Blackheath, UK

picnic for two –
a fallen cherry blossom
in both cups

Греъм Хай – Блекхийт, Великобритания

пикник за двама
вишневи цветчета
и в двете чаши

THIRD PRIZE

Daniela Lăcrămioara Capotă –  Galaţi, Romaniа

Earth Hour –
cherry blossom
moonlit

Даниела Лакрамиоара Капота – Галац, Румъния

Часът на Земята
вишневия цвят
огрян от лунна светлина

*

RUNNERS UP:

Frank Williams – Barking, UK

first light –
pink blossoms trapped
in a spider’s web

Франк Уилиямс – Баркинг, Великобритания

призори –
розови цветчета уловени
в паяжина

*
Sheila Windsor – Bexhill-on-Sea, UK

there again
the wistful look in Dad’s eyes
Yoshino blossoms

Шийла Ундзър – Бексхил-он-сии, Великобритания

отново
копнежът в очите на татко
Йошино цъфти

*
Marilyn Fleming – Pewaukee, USA

spring breeze –
cherry petals
flavoring my tea

Мерилин Флеминг – Пиуокии, САЩ

пролетен бриз –
вишневи листенца
ароматизират чая ми

*
Paul Smith – Worcester, UK

my heart too
is floating through the air –  
cherry blossoms

Пол Смит – Устър, Великобритания

сърцето ми също
се носи из въздуха –
вишнев цвят

*
Meik Blöttenberger – Hanover, USA

pastel cherry blossoms
we open a book
of baby names

Мейк Бльотенбергер – Хановер, САЩ

пастелни вишневи цветчета
отваряме книга
с имена за бебе

*
Andrew Shimield – Isleworth, UK

chasing his ball
the dog’s nose
flecked with blossom

Андрю Шимийлд – Айлуърт, Великобритания

в гонитба на топката
кучешкото носле
полепнало с цвят

*
Vilma Knežević – Viškovo, Croatia

at the bottom
of a cherry tree children
blackbirds on top

Вилма Кнежевич – Вишково, Хърватия

под вишната
деца
на върха й косове

*
Marc May – Schin op Geul, The Netherlands

only three days old
they start flying from their nest –
these cherry-blossoms

Марк Мей – Схин уп Хул, Холандия

само на три дни
започват да отлитат от гнездото си –
вишневи цветчета

*
Adjei Agyei-Baah – Kumasi, Ghana

cherry blossoms fall
children upturn skirts
cupping showers

Аджей Аджу-Баа – Кумаси, Гана

дъжд от вишневи цветчета
деца обръщат поли
за да ги хванат

*
Andre Surridge – Hamilton, New Zealand

stepladder
framed by cherry blossom
my granddaughter’s smile

Андре Съридж – Хамилтън, Нова Зеландия

градинска стълба
усмивката на внучката ми
в рамка от вишнев цвят

*
Sneha Sundaram – Jersey City, USA

spring breeze
the baby finch bathes
in cherry blossoms

Снеха Сундарам – Джърси, САЩ

пролетен бриз
малката сипка се къпе
във вишневи цветчета

*
Nina Kovačić – Zagreb, Croatia

a wild cherry  
– its petals shaken down by
the blows of an axe

Нина Ковачич – Загреб, Хърватия

дива вишна  –
листенцата й трепкат
под ударите на брадва

*
Shrikaanth Krishnamurthy – Birmingham, UK

cherry blossom rain…
my baby and i scatter
a flock of pigeons

Шрикаант Кришнамурти – Бирмингам, Великобритания

дъжд от вишнев цвят…
моето бебе и аз разпръсваме
ято гълъби

*
Angelee Deodhar – Chandigarh, India

how can I forget
first pink blossoms under
the toddler’s first steps

Анджели Диодхар – Чандигар, Индия

как да забравя
първите розови цветчета
под първите стъпки на детето

*
Ernest J Berry – Blenheim, New Zealand

april storm
one cherry petal lands
at the airport

Ърнест Дж. Бери – Бленъм, Нова Зеландия

априлска буря
вишнево цветче
се приземява на летището

*
Anna Mazurkiewicz – Chelm, Poland

a cancer ward window
a cold wind and
cherry petals

Анна Мазуркиевич – Хелм, Полша

прозорец на раково отделение
студен вятър и
вишневи листенца

*
Jon Horsley – Oxford, UK

repainting white lines
road workers swear softly
flying blossom

Джон Хорсли – Оксфорд, Великобритания

пребоядисвайки белите линии
пътни работници пустосват
литналия цвят

*
Daniela Lăcrămioara Capotă – Galaţi, Romaniа

refugees convoy –
beyond borders
bloomed cherry

Даниела Лакрамиоара Капота – Галац, Румъния

конвой с бежанци  –
отвъд границите
разцъфнала вишна

*
Adina Enachescu – Râmnicu Vâlcea, Romania

Not one at all
welcomes me in the station
only the cherry blossoms

Адина Еначеску – Ръмнику Вълча, Румъния

Никой
не ме посреща на гарата
само вишневия цвят

__________
Bulgarian Translations:
Iliyana Stoyanova
Zornitza Harizanova

Iliana Ilieva, Bulgarian Haiku Union

Awards – Bulgarian Section

Наградите в българската секция могат да бъдат намерени тук.

One Hundred and One Cherry Blossom Haiku

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s