———–One Hundred and One Cherry Blossom Haiku———–

 

 

The following collection includes haiku from 101 authors and 27 countries (UK, Scotland, France, Austria, Slovenia, Japan, Canada, Brazil, India, Belgium, Poland, Croatia, Montenegro, Germany, Nigeria, Denmark, Greece, Serbia, Finland, Switzerland, Lithuania, Northern Ireland, Portugal, USA, Holland, Romania, and Ghana), which participated in the International Section of the Second International Haiku Contest “Cherry Blossom”.

The poems were translated into Bulgarian by Iliyana Stoyanova for the Annual Ohanami Festival in Sofia, Bulgaria. 

Enjoy!

twilight…
on a soft breeze the rustle
of cherry blossom

здрач …
вишневи цветчета шумолят
на лекия бриз

Frank Williams
Barking, UK


picnic for two—

a fallen cherry blossom
in both cups

пикник за двама
по едно вишнево цветче
и в двете чаши

Graham High
Blackheath, UK


cherry blossom

caught on the breeze
little pink snowdrifts

вишневи цветчета
уловени от бриза
малки розови преспи

Mark Gilfillan
London, UK


pink bullets
an armadillo ricochets
off the blossom

розови куршуми
броненосец рикошира
от цветчетата

Alan Summers
Chippenham, UK


cherry blossoms
the old woman’s appearance
as a young girl

вишнев цвят
обликът на старицата
като младо момиче

Dietmar Tauchner
Puchberg, Austria


Pacific winds —
a cherry petal blizzard
turns the park pink

тихоокеански вятър
паркът розовее след бурята
от вишнев цвят

Ian Storr
Sheffield, UK


there again
the wistful look in Dad’s eyes
Yoshino blossoms

отново
копнежът в очите на татко
Йошино в цветчета

Sheila Windsor
Bexhill-on-Sea, UK


fragile petal
the wind takes it
or leaves it

крехко листенце
вятърът или го отнася,
или го оставя

Tim Gardiner
Manningtree, UK


cherry festival
Fuji feels many footprints
its rabbits grow shy

вишнев фестивал
зайците на Фуджи стават плахи
от многото стъпки

Martine Silk
Vancouver, Canada


कैसे भूल सकती हूँ मैं

बच्चे के डगमग डगमग पैरों के नीचे

वह पहले गुलाबी पुष्प पुंज

(kaisey bhool sakti hoon main
bachhey ke dagmag dagmag pairon ke neechey
veh pyley gulabi pushp punj)

how can I forget
first pink blossoms under
the toddler’s first steps

как да забравя
под първите стъпки на детето
първи розови цветчета

Angelee Deodhar
Chandigarh, India


our tongues losing words
beneath the silent fall
of blossom

не ни достигат думи
цветчета мълчаливо
падат

David Davies
Happisburgh, UK


pod trešnjom-
lahor i mačić
preslažu lati

under the cherry –
breeze and a kitten
rearrange petals

под черешата –
бриз и коте
пренареждат листенца

Djurdja Vukelić – Rožić
Ivanić – Grad, Croatia


an overgrown patch
a forgotten garden
of cherry blossom

обрасло парче земя
една забравена градина
със цъфнали вишни

Robert Smith
Worcester Park, UK


blossoming cherry
hiding a swarm of bees–
smell of honey cake

в цъфналата вишна
се крие рояк от пчели –
ухае на меденка

Ljudmila Milena Mršić
Ivanić-Grad, CroatiaBlossoming cherry-
gentle breeze wafted away
a pink cloud

Цъфнала вишна –
нежен бриз отнася
розов облак

Marinko Kovačević
Krasica, Croatia


pinke Blüten
ein alter Playboy
bringt sein Leben durcheinander

pink petals
an old playboy
shuffles his life

розови листенца
стар плейбой
преосмисля живота си

Ralf Bröker
Ochtrup, Germany


coming and going
cherry blossom and snowmen
one foolish day

вишнев цвят се редува
със снежни човеци
един щур ден

Susan Lee Kerr
London, UK


crooked and thin
our cherry tree bunches
exotic blossoms

изкривена и тънка
нашата вишна отрупана
в екзотични цветове

Richard Pettit
Nordborg, Denmark


she stands still
on petals  under petals
hands held out

тя стои неподвижно
върху листенца    под листенца
с разперени ръце

Sue Richards
Birmingham, UK


music in the garden
a cherry in bloom shivers
with crickets chirping

музика в градината
цъфналата вишна трепти
от свирещи щурци

Marija Pogorilic
Rovinj, Croatia


zalutah
u ovoj noći bez mesečine …
cvetovi trešnje

losing my way
on this moonless night . . .
cherry blossoms

изгубвам се
в тази безлунна нощ…
вишнев цвят

Saša Važić
Batajnica, Serbia


blossoming cherry
glistening – so is
the snow

разцъфналата вишна
блести – снегът
също

Đurđica Zrinščak-Družinec
Stubičke Toplice, Croatia


funeral service
cherry petals drifting
round the coffin

погребение
вишневи цветчета се носят
около ковчега
 
Željko Funda
Varaždin, Croatia


night fireworks
lightning and blooming cherry
so beautiful

нощни фойерверки
мълнията и цъфналата вишна
толкова красиви

Malvina Mileta
Nedešćina, Croatia


awakening . . .
the tree of Japanese cherry
and our love

пробуждане…
японската вишна
и нашата любов

Igor Damnjanović
Belgrade, Serbia


memories –

a photo of blossoming cherry
on my cell phone

спомени –
снимка на цъфнала вишна
на моя мобилен

Evica Kraljić
Nova Gradiška, Croatia


blossoming cherries

coloured the whole sky
into pink

цъфнали вишни
цялото небе оцветено
в розово

Branka Mlinar
Omiš, Croatia


repainting white lines

road workers swear softly
flying blossom

пребоядисвайки белите линии
пътни работници пустосват
литналия цвят

Jon Horsley
Oxford, UK


storm of petals …

sitting under the cherry
the czar smaller and smaller

буря от листенца …
седнал под черешата
царят все по-малък и по-малък

Mirjana Mrkela
Zadar, Croatia


pink candy tufts

cherry blossoms
cling to windows

туфи от захарен памук
вишневи цветчета
залепнали за прозорците

Joanna Ashwell
Barnard Castle, UK


Cherry blossoms

no sooner unfurled
already airworthy

вишневи цветчета
веднага щом разцъфнат
готови за полет

Valeria Barouch
Geneva, Switzerland


peace wall . . .

blossoms land
on both sides

стена на мира…
цветчета се приземяват
и от двете страни

Marion Clarke
Warrenpoint, Northern Ireland


cherry blossoms

no need for the alarm clock
this morning

вишневи цветчета
тази сутрин няма нужда
от будилник
 
Robert B. McNeill
Winchester, USA


A blossoming cherry.

I am imagining our home
somewhere here …

цъфнала вишна
представям се нашия дом
някъде тук …

Tatjana Stefanovic
Belgrade, Serbia


blooming cherry . . .

today you are kissing me
in a different way

цъфнала вишна
днес ме целуваш
различно

Dubravko Korbus,
Ivanić-Grad, Croatia


watching cherry tree . . .

blossoms swaying
in my thoughts

съзерцавам вишната…
цветчета се люлеят
в мислите ми

Miljenko Šimunović
Ivanić Grad, Croatia


more weight

than the butterfly wings
cherry blossom petals

по-тежки от
пеперудени крила
вишневи листенца

Gary Hotham
Scaggsville, USA


spring breeze —

cherry petals
flavoring my tea

пролетен бриз –
вишневи листенца
ароматизират чая ми

Marilyn Fleming
Pewaukee, USA


white luxury

a cherry just like a bride
blushing . . .

бял лукс
вишна точно като булка
която се изчервява…

Franjo Ordanić
Oroslavje, Croatia


l’hiver est fini.

et dire qu’elle ne verra plus
les cerisiers en fleurs

winter is over.
never again will she see
the cherries blossom

зимата свърши
тя вече никога няма да види
вишневи цветчета

Vincent Hoarau
Lyon, France


blossoming cherries —

the whole valley marked by
wedding dress

цъфнали вишни –
цялата долина белязана като
булчинска рокля

Dušan Mijajlović Adski
Niš, Serbia


who hides

in the room
just cherry blossoms in the vase   

кой се крие
в стаята
само вишнев цвят във вазата

Ikuyo Yoshimura
Gifu, Japan


buzzing bees

an old cherry wearing
a white cloak

жужащи пчели
стара вишна облечена
в бяло наметало

Dinko Sule
Grohote, Croatia


桜愛でつ
神に捧げし
花見酒

admiring blossoms
a guardian dog shares
a cup of sake

hana medetsu
kami ni sasageshi
hanami zake

Оханами
куче пазач споделя
чаша саке

Kyoko Shibata
Ehime, Japan


blossoming cherry-

its crown full of warbling
an ode to the Spring

разцъфнала вишна –
короната ѝ пълна с чуруликане
ода за пролетта

Zrinka Supek-Andrijević
Zagreb, Croatia


old footbridge–

the school kids busy counting
cherry blossoms

стар мост –
учениците заети в броене
на вишневи цветчета

Pravat Kumar Padhy
Bhubaneswar, India


two-tier bird feeder

shaken by the spinning pigeons’
spring waltz

хранилка за птици
се разлюлява от гълъбите
пролетен валс

Veronica Shimanovskaya
London, UK


what a scent

this cluster of cherry blossoms
crumbled by wind

какъв аромат
тази китка от вишнев цвят
се разпилява от вятъра

Milan Dragovic
Belgrade, Serbia


my heart too
is floating through the air –  
cherry blossoms

сърцето ми също
се носи из въздуха –
вишнев цвят

Paul Smith
Worcester, UK

cold breeze
cherry blossom petals or
snow falls

студен бриз
вишневи листенца или
сняг заваля

Dorota Ocińska – Karin
Łódź , Poland

a cherry bough
waking me up this morning
knocking at the window pane

вишнев клон
тази сутрин ме събуди
чукайки по прозореца

Branka Vojinović Jegdić
Podgorica, Montenegro


Cherry Blossom Festival

she compares her heart to
a ripped-apart garden

фестивал „Вишнев цвят“
тя оприличава сърцето си
на изтръгната градина

Emmanuel Jessie Kalusian
Port Harcourt, Nigeria


cherry blossoms

falling
the memory of snow

вишневи цветчета
падат
спомен за снега

Mark Gilbert
Nottingham, UK


a wild cherry –

a swarm of bees researching
its open blossoms

дива вишна –
рояк от пчели проучва
отворените ѝ цветчета

Izeta Radetinac
Novi Pazar, Serbia


swirling pink petals
post-coital depression
will there be cherries?

въртящи се розови цветчета
депресия след акта
ще има ли вишни?

Frank Edridge
Agios Spiridonas, Greece


on the cherry tree

waiting for a makeover
buds and caterpillars

на вишната
чакат за преобразяване
пъпки и гъсеници

Rajka Anđelić Maslovaric
Biograd na moru, Croatia


hailstorm –

nowhere to hide
blossoming cherry

градушка –
няма къде да се скрие
цъфналата вишна

Dragan J. Ristić
Niš, Serbia


czarno-białe zdjęcie –

czy to kwiat wiśni
w butonierce?

black-and-white photo –
is that a cherry blossom
in the buttonhole?

черно-бяла снимка –
това вишнево цветче ли е
в бутониерата?

Marta Chociłowska
Warsaw, Poland


young lovers

with every kiss the scent
of cherry blossom

млади влюбени
с всяка целувка ароматът
на вишнев цвят

Zuzanna Truchlewska
Łaziska górne, Poland


chasing his ball

the dog’s nose
flecked with blossom

в гонитба на топката
кучешкото носле
полепнало с цвят

Andrew Shimield
Isleworth, UK


okno onkologii

zimny wiatr i
płatki wiśni

a cancer ward window
a cold wind and
cherry petals

прозорец на раково отделение
студен вятър и
вишневи листенца

Anna Mazurkiewicz
Chelm, Poland


cherry blossom

on your blue scarf
yellow pollen

вишнев цвят
на твоя син шал
жълт прашец

Wiesław Karliński
Namysłów, Poland


commemoration

of her passing away –
cherry blossom time

помен
от нейната кончина –
време е да цъфнат вишните

Gérard Krebs
Helsinki, Finland


End of Springtime

Once bright, perfect, soft.
Now brown, curling like old toes,
On a worn carpet.

Краят на пролетта

Някога ярки, перфектни, меки.
Сега са кафяви, извити като стари пръсти
върху износен килим.

Robert Sutton
London, UK


vaikystės namai

pilni vyšnių žiedlapių
motinos plaukai

childhood home
full of cherry petals
mother’s hair

роден дом
косата на майката пълна
с вишневи цветчета

Dainius Dirgela
Vilnius, Lithuania


winter dies

with it the sakura blossoms
that will never see the cherries

зимата умира
с нея и вишневи цветчета
които никога няма да видят плод

David Rodrigues
Lisbon, Portugal


rusted bucket

cherry blossoms patch
every hole

ръждясала кофа
вишневи цветчета закърпват
всяка дупка

Debbie Strange
Winnipeg, Canada


pollen from a cherry tree

the wind takes up high
and paints the sky

вятърът понася нагоре
цветен прашец от вишната
и оцветява небето

Dobrilo Pavić
Plužine, Montenegro


cherry blossom-

caretaker quietly mumbles
to himself

вишнев цвят –
уредникът тихо си мърмори
на себе си

Krzysztof Kokot
Nowy Targ, Poland


this year

they give me hope
cherry blossoms

тази година
ми дават надежда
вишневи цветчета

Gregory Longenecker
Pasadena, USA


wiosenny zmierzch

cień mojej wiśni
wraca do domu

spring dusk
the shadow of my cherry tree
gets back home

пролетен здрач
сянката на моята вишна
се завръща у дома

Magdalena Banaszkiewicz
Krosno Odrzańskie, Poland


sa divlje trešnje

udarci sjekirom
tresu lattice

a wild cherry  
– its petals shaken down by
the blows of an axe

дива вишна  
–  листенцата ѝ трепкат
под ударите на брадва

Nina Kovačić
Zagreb, Croatia


sunny morning

after the rain a cherry tree
opens its blossoms

слънчево утро
след дъжда една вишна
разтваря цветовете си

Zlata Bogović
Varaždin, Croatia


pas drie dagen oud

vliegen er al uit hun nest –
de kersenbloesems

only three days old
they start flying from their nest –
these cherry-blossoms

само на три дни
започват да отлитат от гнездото си –
вишневи цветчета

Marc May
Schin op Geul, The Netherlands


cvijetni nakit

na naušnicu djevojčice
dozujala pčela

blossoming jewellery
earring of a girl
with a buzzing bee

цветен накит
до обицата на момичето
жужи пчела

Nevenka Erman
Žminj, Croatia


ανθοκερασιές!

ανοιξιάτικη γρίπη;
ή αλλεργία;

cherry blossoms!
…a spring flu    
or allergy?

вишнев цвят!    
… пролетен грип
или алергия?

Zoe Savina
Athens-Pallini, Greece


a cherry blossoms

not even a poet stopped
to admire it

вишна цъфти
нито един поет не спира
да ѝ се полюбува

Anđelka Pavić
Beli Manastir, Croatia


bleak sky

above the quad
candyfloss bed

мрачно небе
над АТВ-то
легло от захарен памук

Andrew Shelton
UK


falling

blossoms
blessing earth

падащи
цветчета
небесен благослов

Cynthia B. Fraser
Los Angeles, USA


Cherry blossoms

carpet the garden path
covering your goodbye.

вишневи цветчета
килим върху градинската пътека
покрива нашето сбогуване

Jean Curnow
Cornwall, UK


a cherry petal

the wind hides it with
a leaf of the book

вишнево листенце
вятърът го скрива с
един лист от книгата

Nada Jacmenica
Sveti Križ Začretje, Croatia


first blossom

. . . our paper boat
takes its chances

първи цвят
… нашата хартиена лодка
поема риска

Jane McBeth
St. John’s Town of Dalry, Scotland


cherry in bloom . . .

wind dancing ballet
with the petals

вишна в цвят …
вятър танцува балет
с листенца

Marija Maretić
Žminj, Croatia


cireşi înfloriţi –

abia mişc evantaiul
ca să nu-i scutur

cherry blossoms –
hardly moving my fan
not to scatter them

вишневи цветчета –
едва си вея с ветрилото
за да не ги разпръсна

Ioana Dinescu
Bucharest, Romania


cherry blossoms fall

children upturn skirts
cupping showers

дъжд от вишневи цветчета
деца обръщат поли
за да го хванат

Adjei Agyei-Baah
Kumasi, Ghana


Forty shades of pink

Rippling reflection
On pond

Четиридесет нюанси на розово
Вълнисто отражение
В езерото

Rozana Ahmad Huq
Belfast, UK


snow-white orchard present

cherry trees dreaming of
their red future

белоснежна овощна градина
представя вишни мечтаещи
за червено бъдеще

Janko Dimnjaković
Zagreb, Croatia


After the thunderstorm

the blooming branch of cherry
to lie on the pool

След гръмотевичната буря
цъфналият вишнев клон
лежи край басейна

Rudi Stopar
Sevnica, Slovenia


morning silence –

stepping over cherry petals
I’m going far away

утринна тишина –
прекрачвайки вишневи листенца
заминавам надалече

Dimitrij Škrk
Slovenska Bistrica, Slovenia


The big storm rages.

The scattered cherry blossoms
cry out for the sun.

Голяма буря се вихри.
Разпилените вишневи цветчета
призовават слънцето.

Ivan Gaćina
Zadar, Croatia


cerejeira em flor

tatuada nas costas dela
primeiro amor

cherry blossoms
tattooed on her back
first love

вишневи цветчета
татуирани на гърба ѝ
първа любов

Rosa Clement
Manaus, Brazil


cherry blossoms

short kiss
of strangers

вишнев цвят
кратка целувка
на непознати

Robert Kania
Warsaw, Poland


na dnu trešnje

vesele se djeca
na vrhu kosovi

at the bottom
of a cherry tree children
black birds on top

под вишната
деца
отгоре косове

Vilma Knežević
Viškovo, Croatia


Blossom fall –

in the sprinkled pond
the frog dives

падат цветове –
в пръските на езерото
се гмурка жаба

Iocasta Huppen
Brussels, Belgium


Ueno blossoms

up beyond the cherry trees
a glimmer of sun

над цъфналите вишни
в парка Уено
слънчев отблясък

Elzbieta Korona
Tokyo, Japan

cherry tree in bloom
cat’s eyes and ears
filled with chirping

вишната цъфти
очите и ушите на котката
са пълни със чуруликане

Zoran Doderovic
Novi Sad, Serbia


bird song

eating the sky
as cherry

птича песен
кълве небето
като вишна

David Ishaya Osu
Abuja, Nigeria


In melted snow,

On the branch of the cherry tree,
a white flower.

В разтопения сняг,
върху вишневия клон,
бяло цвете.

Ana Dabac
Dugo Selo, Croatia


The sun is sleeping –

Eye of the cherry blossom
Evokes the swallows.

Слънцето спи –
окото на вишневия цвят
призовава лястовиците.

Vesna Mišković
Slavonski Brod, Croatia


cherry blossom rain…

my baby and i scatter
a flock of pigeons

дъжд от вишнев цвят…
моето бебе и аз разпръсваме
ято гълъби

Shrikaanth Krishnamurthy
Birmingham, UK

wild cherry blossom
who am i to claim
your heart…

цъфнала дива вишна
коя съм аз да поискам
сърцето ти…

Caroline Skanne
Rochester, UK

‘ 

More Haiku from Ohanami Haiku Recital, Sofia, 2016: here

cherr2

_____________
*Editor’s Note: Usually, only the contest judges have the privilege to enjoy so many poems and the general public sees only the winning entries. I would like to thank Iliyana for sending me these beautiful haiku and allowing the readers of “Wild Lilacs” to be part of the Ohanami celebrations!
–Tzetzka Ilieva

©All works herein are the property of the authors. No work may be republished or used in any way without their explicit permission. Photos: Zornitza Harizanova
©Диви люляци, 2016